Bologna Süreci

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI BİLGİLERİ

Derecenin Düzeyi: Doktora (Üçüncü Aşama)

Amaç

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Doktora Programı,

 1. Endüstri ve Sistem Mühendisliği kapsamındaki alanlarda bilgi üretimine katkıda bulunan özgün çalışmalar yapabilen,
 2. yapılan akademik çalışmaların çıktılarının üretim ve hizmet sektörüne uyarlanması ve kullanımında liderlik edebilen,
 3. alanındaki akademik birimlerde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütebilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

Mezunlarımız çalışacakları kamu, özel sektör veya eğitim ve araştırma kuruluşlarında ürün, süreç ve sistem tasarımlarında özgün ve bağımsız olarak gerekli araştırma ve uygulama faaliyetlerinde liderlik yapacak; çalışma alanında bilimsel bilginin üretilmesi ve yayılmasında katkı sağlayacaklardır.

Program Yeterlikleri (Çıktıları)

 1. Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular
 2. Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanındaki en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
 3. En yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
 4. Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde yenilikçi ve özgün olarak modeller, tasarlar ve çözüm geliştirir.
 5. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
 6. Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
 7. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
 8. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
 9. Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 10. Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla gerektiğinde bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı, sözlü ve görsel etkin iletişim kurar

Alınacak Derece

Yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler için 252 AKTS, lisans derecesine sahip öğrenciler için ise 324 AKTS kredi başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında Doktora (üçüncü aşama) derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Doktora programına başvurabilmek için adayların yüksek lisans derecesine sahip olmaları ya da başvuru döneminin sonuna kadar yüksek lisans derecelerini almaları gerekmektedir. Başvuru sırasında istenen belgeler ve kabul koşulları için Fen Bilimleri Enstitüsü’nün internet sayfasına bakınız.

Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademe Programlarına Geçiş

Doktora programı ile öğrenciler akademik kariyer imkânına sahip olabilmektedirler. Bu program mezunları, özel ve kamu sektörlerinde iş olanakları bulabilmektedirler.

Doktora eğitimini başarı ile tamamlayanlar, ilgili üniversitenin ‘’Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri’’ni sağlamak koşuluyla öğretim üyesi olarak atanmak suretiyle akademik kariyer yapabilirler. Ayrıca doktora sonrası programlara (post-doc) başvurabilirler.

Mezuniyet Koşulları       

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile başlayan öğrenciler için:

 1. Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 100 AKTS (60 AKTS zorunlu+40 AKTS seçmeli) kredi değerinde ders ve en az 2 AKTS kredilik bir seminer dersini alıp en az 3.0 not ortalaması sağlamak
 2. Doktora yeterlik sınavından başarılı olmak,
 1. Konusu ile ilgili bir alanda hazırladığı tezi (150 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Doktora programına lisans derecesi ile başlayan öğrenciler için:

 1. Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer ana bilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 170 AKTS (70 AKTS zorunlu +100 AKTS seçmeli) kredi değerinde ders ve en az her biri 2 AKTS kredilik iki seminer dersini alıp, en az 3.0 not ortalaması sağlamak,
 1. Doktora yeterlik sınavından başarılı olmak,
 2. Konusu ile ilgili bir alanda hazırladığı tezi (150 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Öğrencilerin performansı dönem içinde yaptıkları çalışmalar (ara sınavlar, kısa sınavlar, projeler, laboratuar çalışmaları, vb.) ve dönemi takiben sınav periyodunda yapılan final sınavında aldıkları notlara göre değerlendirilir.  Dönem sırasında notlandırılan işlerin toplam ağırlığı %40 ile %70 arasında olmalıdır.  Dönem sonunda dersi veren öğretim üyesi öğrencinin genel performansına göre bir harf notu verir.  Harf notları ve bu notlara karşılık gelen katsayılar aşağıda verilmektedir:

Harf Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
F 0

Öğrenin bir dersten geçebilmek için en az “CB” notu alması gerekir.  “F” notu dersin başarılı bir şekilde tamamlanamadığı anlamına gelir ve bir dersten “F” notu alan öğrenci o dersten kredi alamaz.

Doktora Programı Bologna Bilgi Paketi