Doktora Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

Sistem Mühendisliğinde Araştırma Metodolojileri (ESYE 501)


Bu dersin kapsamında analitik ve tanımsal araştırma tasarımları, veri toplaması için seçme yöntemleri, fakülte üyesinin yönlendirilmesi altında öğrencinin bir proje hazırlaması da yer almaktadır. Bu proje, öğrencinin derste öğrendiği kavramları, konuları ve yöntemleri kullanarak teknoloji yönelimli bir proje hazırlama ve sunmalarına yardımcı olmaktadır. Danışman hoca onayladığı taktirde proje stratejik veya işlemsel bazlı olabilir. Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi Doktora Bologna Bilgi […]

Sistem Mühendisliği Metodolojisi (ESYE 505)


Bu dersin amacı, lisansüstü öğrencilerine sistem mühendisliği metodolojisi ve bazı uygulamalarını tanıtmaktır. Dersin içeriği şu şekildedir: Giriş kavramları; sistem düşüncesi; sistem yaşam döngüsü; sistem modelleme ve analizi; yaşam döngüsü maliyetlendirme; sistem güvenilirliği ve etkinliği; çözüm tasarımı; çözüm uygulanması. Derste, üretim ve süreç endüstrileri, hizmet sistemleri, bilgi sistemleri ve savunma sistemleri ile ilgili çeşitli vaka çalışmaları üzerinde tartışılacaktır. Yüksek Lisans Bologna […]

Sistem Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler I (ESYE 603)


Bu ders, Sistem Mühendisliği ve Yönetimi için temel olan metot ve araçların lisansüstü düzeyde anlatılması için tasarlanmıştır. Derste ele alınan konular şunlardır: Matris cebirinin temelleri; diferansiyel ve fark denklemlerine dayalı sistem modelleri; diferansiyel veya fark denklemlerinin dijital simülasyonu; olasılık teorisi ve rassal süreçlerde temel konular; eniyileme teorisine genel bakış. Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi Doktora Bologna Bilgi Paketi

Seminer (ESYE 690)


Fakülte üyeleri, misafir konuşmacılar ve lisansüstü öğrencileri tarafından verilen, öğrencilerin bakış açılarını ve sistem mühendisliği konularıyla ilgili bilinçlerini genişletecek seminerler. Doktora Bologna Bilgi Paketi

Yeterlik Sınavına Hazırlık (ESYE 691)


Bu derste öğrenci doktora yeterlik sınavına hazırlanmak için bağımsız bir çalışma yürütür.  Dersin sonunda uygulanan yazılı ve sözlü yeterlik sınavında öğrenci kendi alanındaki temel konular hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu ve doktora tezine yönelik bir bilimsel araştırmayı yürütebileceğini göstermelidir.

Doktora Tezi (ESYE 700)


… Doktora Bologna Bilgi Paketi

Seçmeli Dersler

Sistem Mühendisliği İçin Sayısal Yöntemler II (ESYE 604)


Bu ders öğrencilere karmaşık ve ileri analiz tekniklerini kullanarak birincil veya ikincil kaynaklardan elde edilen verilerden yeni araştırma modellerini geliştirme fırsatı verir. Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi Doktora Bologna Bilgi Paketi

Kombinatorik Eniyileme (ESYE 621)


Bu ders kombinatorik optimizasyon algoritmalarının dizayn ve analizi üzerinedir. İşlemsel karmaşıklık, P ve NP problem sınıfları, NP-tamlık, komşuluk, yerel ve küresel eniyilik, algoritma analizi konuları üzerinde durulan konular arasındadır. Polinom zamanda çözülebilen problemler için geliştirilmiş pekin algoritmaların yanısıra NP-tam problemlere yönelik yerel arama algoritmaları ve metasezgisel yaklaşımlara (tabu arama, genetik / memetik algoritmalar, tavlama benzetimi) da yer verilir. Yüksek Lisans […]

İstatistiksel Kestirim (ESYE 647)


En çok olabilirlik tahmini. Yansızlık, tutarlılık, yeterlilik, tamlık ve teklik. En küçük varyanslı yansız tahmin ediciler. Fisher bilgisi ve Rao-Cramer alt sınırı. Etkinlik. Üstel sınıf. Bayes tahmini. En iyi testler. Değişmez en güçlü testler. Olabilirlik oran testi. Ardışık olasılık oran testi. Önkoşul: ISE 254 seviyesinde istatistik bilgisi. Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi Doktora Bologna Bilgi Paketi

Zaman Serileri Analizi Ve Öngörüsü (ESYE 648)


Durağanlık. Otokovaryans ve otokorelasyon fonksiyonları. Genel doğrusal model. Durağan modeller: AR, MA, ARMA. Model belirlemesi. Tahmin. Kontroller. Durağan olmayan modeller: ARIMA. Mevsimsel modeller. Öngörü. İstatistiksel paket uygulamaları. Önkoşul: ISE 254 seviyesinde istatistik bilgisi. Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi Doktora Bologna Bilgi Paketi

Endüstriyel Otomasyon Sistemleri (ESYE 654)


Otomasyon sistemlerinin yapısı: Makine, hücre ve saha seviyesinde kontrol. Geniş ölçekli endüstriyel sistemlerin otomasyonu. Hiyerarşik kontrol, çok katmanlı kontrol ve optimizasyonu. Süreç kontrol ve otomasyonunda özel bilgisayar yapıları. Endüstriyel otomasyonda kontrol ve uygulama konuları. Programlanabilir kontrolörler için ileri programlama yöntemleri: Yapısal kontrol dili (SCL), fonksiyon blok diyagramı (FBD). Endüstriyel veri iletişim sistemleri. Dağıtılmış kontrol sistem uygulamaları. Yüksek Lisans Bologna Bilgi […]