Bologna Süreci

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ

Derecenin Düzeyi: Lisans (Birinci Aşama)

Amaç

Bu programın amacı,

 1. Endüstri ve Sistem mühendisliğinin temel prensiplerini uygulayarak kendi profesyonel alanlarındaki problemleri çözebilecek,
 2. Üretim ve hizmet sistemlerinin çözümleme, tasarım, uygulama ve verimliliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabilecek,
 3. Bilimsel araştırmalar yaparak Endüstri ve Sistem mühendisliği konusunda bilgi üretimine katkıda bulunabilecek mezunlar yetiştirmektir.

Hedef

Mezunlarımız, çalıştıkları özel sektör ve kamu kuruluşlarında verimliliğin artırılmasını, kaynakların optimal kullanımını ve gereksinimleri en iyi şekilde karşılayan ürün, süreç ve sistem tasarımlarının ortaya konulmasını sağlayacak; görev aldıkları akademik kurumlarda yaptıkları çalışmalarla bilime katkı yapacaklardır.

Program Yeterlikleri (Çıktıları)

 1. Matematik, fen bilimleri ve Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında yeterli altyapıya sahiptir.
 2. Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanındaki karmaşık problemleri ayırt eder, modeller ve çözümler.
 3. Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanındaki karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü belirlenen gereksinimleri karşılayacak şekilde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlar.
 4. Endüstri ve sistem mühendisliği alanındaki uygulamalar için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir; bu uygulamalar için modern teknik araçlar geliştirir ve/veya kullanır.
 5. Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanındaki problemlerin analizi için deney tasarlar, yapar ve sonuçları yorumlar.
 6. Disipliniçi veya disiplinlerarası çalışmalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.
 7. Bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak Endüstri ve Sistem Mühendisliği ile ilgili bilgilere erişir, raporlar ve etkin bir şekilde karşı tarafa aktarır.
 8. Çağın sorunlarını ve bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri, veritabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak yakından takip eder ve sürekli kendini geliştirir.
 9. Mesleki konularda bilimsel ve etik değerlere sahiptir.
 10. Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında yenilikçi projeler ortaya çıkarır ve bu projeleri tüm boyutları ile düşünerek yönetir.
 11. Endüstri ve Sistem Mühendisliği uygulamalarının sağlık, çevre ve iş güvenliği üzerindeki etkilerini saptar ve Endüstri ve Sistem Mühendisliği çözümlerinin hukuksak sonuçlarının farkındadır.

Alınacak Derece

Bu bölüm, yüksek öğretimde Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin başvurusu dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu’nda mevcuttur.

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile koşulları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler program dahilinde ders alabilirler.  İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Dersi alan öğrencinin dersin önkoşulu olan dersleri ya da bunların eşdeğerlerini almış olması gerekmektedir.  Program müfredatındaki tüm dersler İngilizce olarak yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Olanakları

Mezunlarımız, bilişim, lojistik, üretim, finans, danışmanlık, savunma gibi birçok sektörde görev almakta, yerli ve yabancı kurumlarda Teknik Destek Mühendisi, İş Geliştirme Mühendisi, Planlama Mühendisi, Üretim Planlama Yöneticisi, Sistem Yöneticisi, Proje Yöneticisi, Finansal Analist, Ürün Geliştirme Analisti, Lojistik Yöneticisi, Kontrol Mühendisi, Yazılım Mühendisi-Proje Lideri, Süreç Geliştirme Mühendisi, Stratejist, ERP Danışmanı, Finansal Portföy Yöneticisi gibi pozisyonlarda bulunmaktadırlar.  Aynı zamanda, lisans derecesini takiben lisansüstü çalışmalarına devam ederek Endüstri ve Sistem Mühendisliği ve benzer alanlarda yüksek lisans ve doktora derecesi alan birçok öğrencimiz mevcuttur.

Üst Kademe Programlarına Geçiş

Mezunlarımız aynı ya da ilgili alanlardaki ulusal veya uluslararası yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Mezuniyet Koşulları       

Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 43 zorunlu, 1 serbest seçmeli ve 5 teknik seçmeli ders olmak üzere toplam 49 ders olmak tamamlayarak 147 kredi ve 240 ECTS elde etmesi ve 2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Müfredatta yer alan derslerin listesi aşağıdaki tabloda verilmektedir.  Bu derslerden ISE492 kodlu bitirme projesi, öğrenciye program boyunca öğrendiği bilgileri bir mühendislik projesine uygulama olanağı sağlar.  Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin bölüm tarafından onaylanan bir kuruluşta 20 iş günlük zorunlu stajını başarı ile tamamlaması gerekmektedir.  Bu zorunlu staj da tabloda ISE400 kodu altında listelenmiştir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Öğrencilerin performansı dönem içinde yaptıkları çalışmalar (ara sınavlar, kısa sınavlar, projeler, laboratuar çalışmaları, vb.) ve dönemi takiben sınav periyodunda yapılan final sınavında aldıkları notlara göre değerlendirilir.  Dönem sırasında notlandırılan işlerin toplam ağırlığı %40 ile %70 arasında olmalıdır.  Dönem sonunda dersi veren öğretim üyesi öğrencinin genel performansına göre bir harf notu verir.  Harf notları ve bu notlara karşılık gelen katsayılar aşağıda verilmektedir:

Harf Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00

Öğrenin bir dersten geçebilmek için en az “DD” notu alması gerekir.  “F” notu dersin başarılı bir şekilde tamamlanamadığı anlamına gelir ve bir dersten “F” notu alan öğrenci o dersten kredi alamaz.

Lisans Programı Bologna Bilgi Paketi