Lisans Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

Endüstri ve Sistem Mühendisliğine Giriş (ISE 102)


Endüstri ve Sistem Mühedisliğinin tarihçesi ve gelişimi. Endüstri ve Sistem Mühendislerinin çalıştıkları iş alanları. Temel Endüstri ve Sistem mühendisliği kavramları. Sistem tasarımı sürecinin aşamaları. Yöneylem Araştırması modellerinin genel tanıtımı ve matematiksel modellemeye giriş. Çeşitli Endüstri ve Sistem Mühendisliği konularına giriş mümkün olduğunca misafir konuşmacılar ve bölüm üyeleri tarafından yapılacaktır. Lab saatlerinde MS Excel’in temelleri verilecektir.

Yöneylem Araştırması I (ISE 222)


Doğrusal programlama ve uzantıları: doğrusal programlama modellerinin formulasyonu ve çözümü, Simplex algoritması, duyarlılık analizi, dualite, taşımacılık, atama ve şebeke problemleri, tamsayı programlamaya giriş. Dersin içeriği optimizasyon yazılımları ile desteklenmektedir.

Endüstri ve Sistem Mühendisleri İçin Hesaplamalı Yöntemler (ISE 232)


Bu dersin temel amacı Endüstri ve Sistem mühendisliği öğrencilerinin programlama ve algoritma kurma becerilerini geliştirmek ve bu becerileri Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında karşılaşılan problemlere uygulamaktır. İşlenen konular: Programlama bilgilerinin gözden geçirilmesi: değişkenler, matrisler, temel aritmetik işlemler, fonksiyonlarla modüler programlama, program kontrolü ve döngüler, tek ve iç içe döngülü algoritmalar. Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında kullanılan şu yöntemlerin programlanması: doğrusal […]

Endüstri ve Sistem Mühendisliği için İstatistik (ISE 254)


Betimsel istatistik, rassal örnekleme, örnek dağılımları, nokta tahminleri, güven aralıkları, hipotez testleri, uygunluk testleri, bağımsızlık testleri, doğrusal regresyon ve korelasyon, istatistiksel paket uygulamaları.

DHL ile Sistem Mühendisliği Metodları (ISE 304)


Sistem mühendisliği terminolojisine giriş. Sistem tasarımı ve entegrasyonu süreçlerinin tanımlanması. Fonksiyonel, fiziksel ve işletimsel mimarilerin geliştirilmesi.İhtiyaç mühendisliğinin tanimlanmasi, fiziksel tasarim alternatiflerinin formulasyonları ile ilgili çeşitli metod ve yazilimlarin tanıtılması. Matematiksel ve grafiksel metodlarını kullanarak sistem analizi ve kontrolünün sağlanması, değerlendirilmelerinin yapılması.

Bilgi Teknolojileri (ISE 311)


Veri tabanı sistemlerine giriş; veri modelleme ve varlık ilişki diyagramları; ilişkisel veri tabanları; SQL programlama; HTML ve CSS programlama;sunucu-taraflı programlama ile etkileşimli web sitesi tasarımı

Yöneylem Araştırması II (ISE 323)


Yöneylem Araştırması II adlı bu ders, lisans seviyesindeki öğrencinin modelleme ve kavrama yetisini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır ve aşağıdaki konuları içerir. Olasılık Kuramı tekrarı: Kesikli ve sürekli rassal dağılımlar, koşullu olasılık ve koşullu beklenen değer ve ilgili konuları içeren olasılık kuramına giriş için gerekli konuların tekrarı. Markov Zinciri: Temel kavramlar, Champman – Kolmogorov eşitlikleri, limit olasılıklar ve Yutan Zincirler ve bunlar […]

Mühendisler için Finans (ISE 331)


Muhasebe ve maliyet muhasebesi sistemlerinin temelleri, finansal tablolar, çeşitli ürün maliyeti belirleme teknikleri. Maliyet tahmin yöntemleri. Alternatif yatırım projelerinin değerlendirilmesi, kar-maliyet analizi ve finansal karar verme problemlerinden örnekler.

Benzetim (ISE 344)


Kesikli olay simülasyonu, model geliştirme, simülasyon deneylerinin istatistiksel tasarımı ve analizi, varyans indirgeme teknikleri, rassal sayı ve değişkenlerin üretilmesi, Monte Carlo simülasyonu. Dersin içeriği simülasyon paketleri ile desteklenmektedir.

Doğrusal Sistemler ve Kontrol (ISE 352)


Sistem sınıflandırılması ve Dinamik Sistemlere giriş. Matematik Modelleme. Sistem dinamiği bakış açısından ADD çözüm metotları ve karşılaştırılması. Laplace dönüşümleri. Transfer Fonksiyonu ve sistem cevap analizi. Kararlılık analizi (R-H Kriteri). Geri besleme kavramı ve geri beslemeli kontrol sistemleri. Sistemin kapalı çevrim cevabı. Kök-Yer eğrisi (Root-Locus) kullanarak kapalı çevrim sistem analizi ve sistem tasarımı. Çevrim içi gecikmelerin analizi. Lineer olmayan dinamik sistem […]

Üretim Sistemleri Tasarımı (ISE 361)


İş sistemlerine giriş, zaman etüdü, standart veri ve maliyet, iş analizi, öğrenme eğrisi, insan makine ilişkisi, Üretim ve servis sistemlerinin tasarım öğeleri, yerleşim tipleri, yerleşimde ileri modeller, yönetsel ve planlama farklılıkları. Akış ve atölye tipi çizelgeleme sistemlerinin planlaması, hücre sistemleri ve sınıflandırma teknikleri, manuel ve otomatik hat dengeleme, otomatik üretim hattı, esnek üretim. CPM, PERT ve kaynak kısıtlı proje çizelgeleme. […]

Tedarik Zinciri Yönetimi (ISE 362)


Tedarik zincirlerine giriş. Bütünleşik planlamada esnek modeller, optimizasyon ve sezgisel yöntemler. Sürekli ve periyodik stok gözleme sistemleri, stok modeli parametrelerinin optimizasyonu, simülasyon değerlemesi. Dağıtım kaynak planlaması, ofsetleme, parti büyüklüklerinin sezgisel ve optimal yöntemlerle belirlenmesi. Malzeme ihtiyaç planlaması. Tedarik zinciri ağ tasarımı optimizasyonu, tedarikçi seçimi modelleri, ERP yazılımlarının temelleri ve uygulamalar.

Sistem Dinamiği ve Modelleme (ISE 401)


Mühendislikte Sistem Dinamiği. Lineer ve lineer olmayan sistemler. Teknik ve teknik olmayan sistemlerin modellenmesi. Lotka-Volterra lojistik denklemleri. Uzay-durum gösterimi. Causal loop Diyagramları. Pozitif ve negatif çevrimler. Stella programlamaya giriş ve Stella kullanarak sistem çözümlemeleri. Jenerik akış prosesi. Stok yönetim yapısı. Malzeme ve bilgi gecikmeli yapılar. Sınıf grup projeleri.

Sistem Tasarımı (ISE 402)


Bu ders öğrencilerinin sistem mühendisliği yöntemleri hakkındaki bilgilerini kullanarak karmaşık mühendislik sistem ve ürünlerinin tasarımını ve geliştirilmesini sağlar. Ders, kullanıcı isteklerinin entegrasyonu,teknolojik fırsatların belirlenmesi, finansal ve takvimsel kısıtların belirlenmesi, karmaşık projelerin yönetiminde kullanılan araç ve teknikler konularını içermektedir.

Endüstri ve Sistem Mühendisleri için Veri Bilimi (ISE 416)


Bu dersin amacı istatistik, veri analizi ve makine öğrenmesi konularının birbirleri ile etkileşimini modern veri bilimi araçları ile incelemek ve veri toplamadan öğrenme algoritmalarının geliştirilmesine kadar olan veri bilimi sürecine yer vermektir. Derste işlenen konular arasında: R ile programlamaya giriş; veri manipülasyonu ve eksik veri analizi; keşfedici veri analizi ve veri görselleştirme; çıkarsamalı istatistiksel; denetimli ve denetimsiz makine öğrenmesi; konuları […]

Karar Analizi (ISE 432)


Bu dersin amacı karmaşık gerçek problemlerin analizi ve çözümünde karar kuramının uygulanabilmesi için gereken bilgi , yöntem ve kuramlara yer vermektir. Ders aşağıdaki amaçlar doğrultusunda tasarlanmıştır 1. Karar Problemlerin Modelenmesi : Kara probleminin oluşturan unsurlar,:Karar probleminin yapılandırılması, Duyarlılık Analizi. 2. Belirsizliğin Modellenmesi. Olasılık kuramı temelleri, Kuramsal modeller, veri analizi, Bilginin Değeri. 3. Tercihlerin Modellenmesi: Tercih modelleri ile ilgili temel kavramlar.

İstatistiksel Kalite Kontrolü (ISE 451)


Üretim kalite kontrolüne istatistiksel bir yaklaşım, çeşitli kontrol çizelgelerinin oluşturulması ve yorumlanması, , spesifikasyonlar ve tolerans limitleri, prosese ait kapasite çalışamaları, kabul örneklemesi, kalite kararlarında ücretlendirme, Toplam Kalite Yönetiminin esasları, kalite iyileştirme programları.

Mühendislik Projesine Giriş (ISE 491)


Önkoşul: Son Sınıf Öğrencisi Olmak.

Mühendislik Projesi (ISE 492)


  Önkoşul: Son Sınıf Öğrencisi Olmak.

Olasılık (MATH 281)


İstatistiksel deneyler ve olaylar. Set teorisi. Olasılığın yorumları ve aksiyomları. Olasılığın temel teoremleri. Sayma yöntemleri. Olayların bağımsızlığı. Koşullu olasılık. Bayes teoremi. Kesikli dağılımlar (binom, hypergeometrik, geometrik, negatif binom, Poisson). Beklenen değer ve varyans. Sürekli dağılımlar (tekdüze, normal, üstel, gama, lognormal). Bileşik, marjinal ve koşullu dağılımlar. Koşullu beklenen değer ve varyans. Kovaryans ve korelasyon.

Seçmeli Dersler

Endüstri ve Sistem Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (ISE 318)


Endüstri ve Sistem Mühendisliği’nde kullanılan temel bilgisayısal metodlara giriş ve bu metodların optimizasyon, nümerik analiz, ağ akış problemleri, tesis yerleştirme ve envanter kontrolü gibi alanlarda uygulamaları. Ders içeriği Python laboratuvar çalışmalarıyla desteklenmektedir.

Verimlilik Analizi (ISE 365)


Bu dersin amacı, öğrencilerin verimlilik ve verimlilik ölçümlerinde kullanılan ilke ve tekniklerin yanı sıra iş etüdü ve insan-makine sistemi tasarımı ve etkileşimine uygulamalarını öğretmektir. Amaç, öğrencileri farklı endüstrilerdeki verimliliği artırmak için yöntem çalışması, iş ölçümü ve hareket araştırması tekniklerini kullanma ve uygulama becerisi kazandırmaktır.

Çizelgeleme (ISE 367)


Çizelgeleme modellerinin sınıflandırılması, performans kriterleri, aktif çizelgeler kavramı, tekli makine, iş akış ve atölye problemleri, paralel işlemci problemleri, çizelgelemede sıralama oluşturan algoritmalar, kombinatoriyel optimizasyon yaklaşımları.

Ergonomi (ISE 368)


Bu ders insan-teknoloji arayüzleri de dahil olmak sistem tasarımlarının geniş bir perspektif ve ergonomik prensiplerin uyarlanmasıyla nasıl geliştirilebileceği konusunda gerekli olan altyapıyı sağlamaktır. Derste iş ve sistem tasarımında geniş bir perspektifte ergonomik prensipler ve uyarlanması; insanoğlunun fiziksel ve zihinsel kapasitesi ve limitlerini incelenmesi; bu özelliklerin alet, makine, bilgisayar, otomobil, uçak, iş ve yaşam çevresi, iletişim sistemleri tasarımı üzerindeki etkisi ve […]

Doğrusal Olmayan Programlamaya Giriş (ISE 425)


Tek değişkenli eniyileme, çok değişkenli kısıtsız eniyileme, eşitlik kısıtlı eniyileme (Lagrangian yöntemi) ve eşitsizlik kısıtlı eniyileme (KKT koşulları) problemleri ve özyinelemeli çözüm yöntemleri. Sezgisel yöntemler, modelleme dilleri ve eniyileme yazılımları.

Lojistik Sistemleri (ISE 426)


Lojistik sistemlerin tasarım ve planlamasında kullanılan temel kavramlar. Lojistik ağlarının tasarımı, depo tasarım ve operasyonu, kısa ve uzun mesafe nakliye sistemlerinin planlama ve yönetimi. Derste lojistik alanında alınan kısa, orta, uzun vadeli kararlara yönelik yöneylem araştırması modelleri ve bunların çözümünde kullanılan yöntemler vurgulanmaktadır.

Matematiksel Modelleme (ISE 427)


Yöneylem araştırması kapsamındaki problemlerin çözümünde kullanılan lineer, nonlineer, tamsayılı, Markov zinciri gibi matematiksel modeller; bu modellerin üretim, finansal planlama, dağıtım gibi alanlarda uygulamaları; elde edilen matematiksel modellerin karmaşıklığı ve bu modellerin çözümü kullanılan teknikleri vurgulanmaktadır.

Çizge Kuramı ve Ağ Akışları (ISE 428)


Bu dersin amacı; temel çizge kuramı ve ağ akışları kavramlarının tanımlanması, önemli çizge kuramı ve ağ akış problemlerinin yapısının ortaya konulması ve bunların çözümüne yönelik kullanılan yöntemlerin kavranmasını sağlamaktır. Derste işlenen konular hem çizge kuramının ve hem de ağ akışlarının bilinen önemli problemlerinin yapısı ve çözümüne yönelik yaklaşımlardan oluşacaktır. Özellikle, en kısa yol problemi, en küçük kapsarağaç problemi, en büyük […]

Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi (ISE 435)


Bu derste öğrenciler, Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetiminin ilkelerini, yöntem ve uygulamalarını öğreneceklerdir. Bu hedeflere ulaşmak için ders dört modüle ayrılmıştır. İlk üç modül, üç alanı kapsamaktadır: icat-buluşculuk, yenilikçi fikir ve uygulamalar, yeniliğin yayılımı ve paylaşım. Dördüncü ve son modül yenilikçiliğin geliştirilmesi ve süreçlerini kapsamaktadır.

Proje Yönetimi (ISE 437)


Minimum maliyet ağ akışları, maksimal akışlar, en kısa yol ; endüstriyel ve hizmet sektörlerindeki uygulamalar, genelleştirilmiş ağlar. Proje yönetimi, CPM, PERT, zaman-maliyet ödünlemesi, kaynak kısıtlı proje çizelgeleme, ve projelerin finansal analizi gibi konuları içermektedir.

Deney Tasarımı (ISE 455)


İki-örnek testleri, tek yönlü varyans analizi, rassallaştırılmış blok tasarımları, çok etkenli tasarımlar, iki yönlü anova, 2k çok etkenli tasarımlar, rassal tesirler, karışık tesirler, eşzamanlı güven aralıkları, EMS, güç hesapları, istatistiksel paket uygulamaları.

Öngörü Teknikleri (ISE 457)


Basit yöntemler, hareketli ortalamalar yöntemleri, üssel düzgünleştirme (basit, Holt, Winters), klasik zaman serileri ayrıştırımı, regresyon metodları, Box-Jenkins ARIMA modelleri, istatistiksel paket uygulamaları.

Bilgisayar Destekli Üretim Sistemleri (ISE 464)


Bilgisayar destekli imalat terminolojisi; Bilgisayar destekli tasarım; Bilgisayar destekli imalat; Geometrik tolerans; parça tasarımı spesifikasyonları; Süreç mühendisliği; imalat araçları; hızlı kalıp değişimi; Endüstriyel kontrol ve PLC; Veri iletimi ve yerel ağlar; NC and CNC temelleri; hızlı yeni ürün tasarımı ve sondan gelim mühendisliği; endüstriyel robotik.

Endüstriyel Otomasyon ve Enstrümantasyon (ISE 475)


Proses otomasyon sistemlerine genel bakış. Otomasyon sistemlerinin hiyerarşik yapısı. Ölçme sistemleri. Enstrümanların statik ve dinamik karakteristikleri. Sınaklık, basınç ve akış ölçmenin temel prensipleri. PLC ve DCS ye dayalı proses otomasyonu. Enstrüman ve kontrol ağları. İnsan makine arabirimleri. Sistem mühendisliği bakışından otomasyon projeleri. Öğrenci dönem ödevleri ve sunumları.