Bologna Süreci

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ

Derecenin Düzeyi: Yüksek Lisans (İkinci Aşama)

Amaç

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı,

 1. Endüstri ve Sistem Mühendisliği kapsamındaki alanlarda bilgi üretimine katkıda bağımsız çalışmalar yapabilecek derinliğe sahip olan,
 2. akademik bilgilerin üretim ve hizmet sektörlerine uyarlanması ve kullanımında liderlik edebilen,
 3. alanındaki akademik programlarda yüksek lisans sonrası çalışmalar yürütebilecek yeterliliğe sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

Mezunlarımız çalışacakları kamu, özel sektör veya eğitim/araştırma kuruluşlarında ürün, süreç ve sistem tasarımlarında özgün ve bağımsız olarak gerekli araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde liderlik yapacaklardır.

Program Yeterlikleri (Çıktıları)

 1. Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, sistem mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
 2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; farklı disiplinlere ait bilgileri harmanlayarak etkili biçimde kullanır.
 3. Endüstri ve Sistem Mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yeni ve özgün fikirler/yöntemler geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
 4. Endüstri ve Sistem Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
 5. Analitik, modelleme veya deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
 6. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
 7. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
 8. Endüstri ve Sistem Mühendisliği çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 9. Bir yabancı dile (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kuracak kadar hakimdir.
 10. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
 11. Endüstri ve Sistem Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler, çalışmalarında bu boyutları gözetir.
 12. Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirir.

Alınacak Derece

Bu programda, yüksek öğretimde Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında 132 AKTS kredi başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında Yüksek Lisans (ikinci aşama) derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans derecesine sahip olmaları ya da başvuru döneminin sonuna kadar lisans derecelerini almaları gerekmektedir. Başvuru sırasında istenen belgeler ve kabul koşulları için Fen Bilimleri Enstitüsü’nün internet sayfasına bakınız.

Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademe Programlarına Geçiş:

Yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler çeşitli alanlarda uzmanlık kazanmakta ve bu alanlarda çalışabilmektedir. Mezunlarımız, bilişim, lojistik, üretim, finans, danışmanlık, savunma gibi birçok sektörde görev almakta, yerli ve yabancı kurumlarda Teknik Destek Mühendisi, İş Geliştirme Mühendisi, Planlama Mühendisi, Üretim Planlama Yöneticisi, Sistem Yöneticisi, Proje Yöneticisi, Finansal Analist, Ürün Geliştirme Analisti, Lojistik Yöneticisi, Kontrol Mühendisi, Yazılım Mühendisi-Proje Lideri, Süreç Geliştirme Mühendisi, Stratejist, ERP Danışmanı, Finansal Portföy Yöneticisi gibi pozisyonlarda bulunmaktadırlar. Ek olarak, kamu kurum ve kuruluşlarında uzman yardımcısı, uzman, müfettiş gibi poziyonlarda da çalışabilme imkanına sahiptirler.

Yüksek lisans derecesini elde eden mezunlar Endüstri ve Sistem Mühendisliği ve benzer alanlarda doktora programlarına kayıt yaptırabilirler.

Mezuniyet Koşulları       

Öğrencilerin performansı dönem içinde yaptıkları çalışmalar (ara sınavlar, kısa sınavlar, projeler, laboratuvar çalışmaları, vb.) ve dönemi takiben sınav periyodunda yapılan final sınavında aldıkları notlara göre değerlendirilir.  Dönem sırasında notlandırılan işlerin toplam ağırlığı %40 ile %70 arasında olmalıdır.  Dönem sonunda dersi veren öğretim üyesi öğrencinin genel performansına göre bir harf notu verir.  Harf notları ve bu notlara karşılık gelen katsayılar aşağıda verilmektedir:

 

Harf Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
F 0

 

Öğrenin bir dersten geçebilmek için en az “CC” notu alması gerekir.  “F” notu dersin başarılı bir şekilde tamamlanamadığı anlamına gelir ve bir dersten “F” notu alan öğrenci o dersten kredi alamaz.

Yüksek Lisans Programı Bologna Bilgi Paketi