Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Yöneylem Araştırması I (ISE 222)


Doğrusal programlama ve uzantıları: doğrusal programlama modellerinin formulasyonu ve çözümü, Simplex algoritması, duyarlılık analizi, dualite, taşımacılık, atama ve şebeke problemleri, tamsayı programlamaya giriş. Dersin içeriği optimizasyon yazılımları ile desteklenmektedir.

DHL ile Sistem Mühendisliği Metodları (ISE 304)


Sistem mühendisliği terminolojisine giriş. Sistem tasarımı ve entegrasyonu süreçlerinin tanımlanması. Fonksiyonel, fiziksel ve işletimsel mimarilerin geliştirilmesi.İhtiyaç mühendisliğinin tanimlanmasi, fiziksel tasarim alternatiflerinin formulasyonları ile ilgili çeşitli metod ve yazilimlarin tanıtılması. Matematiksel ve grafiksel metodlarını kullanarak sistem analizi ve kontrolünün sağlanması, değerlendirilmelerinin yapılması.

Doğrusal Sistemler ve Kontrol (ISE 352)


Sistem sınıflandırılması ve Dinamik Sistemlere giriş. Matematik Modelleme. Sistem dinamiği bakış açısından ADD çözüm metotları ve karşılaştırılması. Laplace dönüşümleri. Transfer Fonksiyonu ve sistem cevap analizi. Kararlılık analizi (R-H Kriteri). Geri besleme kavramı ve geri beslemeli kontrol sistemleri. Sistemin kapalı çevrim cevabı. Kök-Yer eğrisi (Root-Locus) kullanarak kapalı çevrim sistem analizi ve sistem tasarımı. Çevrim içi gecikmelerin analizi. Lineer olmayan dinamik sistem […]

Üretim Sistemleri Tasarımı (ISE 361)


İş sistemlerine giriş, zaman etüdü, standart veri ve maliyet, iş analizi, öğrenme eğrisi, insan makine ilişkisi, Üretim ve servis sistemlerinin tasarım öğeleri, yerleşim tipleri, yerleşimde ileri modeller, yönetsel ve planlama farklılıkları. Akış ve atölye tipi çizelgeleme sistemlerinin planlaması, hücre sistemleri ve sınıflandırma teknikleri, manuel ve otomatik hat dengeleme, otomatik üretim hattı, esnek üretim. CPM, PERT ve kaynak kısıtlı proje çizelgeleme. […]

Olasılık (MATH 281)


İstatistiksel deneyler ve olaylar. Set teorisi. Olasılığın yorumları ve aksiyomları. Olasılığın temel teoremleri. Sayma yöntemleri. Olayların bağımsızlığı. Koşullu olasılık. Bayes teoremi. Kesikli dağılımlar (binom, hypergeometrik, geometrik, negatif binom, Poisson). Beklenen değer ve varyans. Sürekli dağılımlar (tekdüze, normal, üstel, gama, lognormal). Bileşik, marjinal ve koşullu dağılımlar. Koşullu beklenen değer ve varyans. Kovaryans ve korelasyon.

Zorunlu Dersler

Sistem Mühendisliğinde Araştırma Metodolojileri (ESYE 501)


Bu dersin kapsamında analitik ve tanımsal araştırma tasarımları, veri toplaması için seçme yöntemleri, fakülte üyesinin yönlendirilmesi altında öğrencinin bir proje hazırlaması da yer almaktadır. Bu proje, öğrencinin derste öğrendiği kavramları, konuları ve yöntemleri kullanarak teknoloji yönelimli bir proje hazırlama ve sunmalarına yardımcı olmaktadır. Danışman hoca onayladığı taktirde proje stratejik veya işlemsel bazlı olabilir. Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi Doktora Bologna Bilgi […]

Sistem Mühendisliği Metodolojisi (ESYE 505)


Bu dersin amacı, lisansüstü öğrencilerine sistem mühendisliği metodolojisi ve bazı uygulamalarını tanıtmaktır. Dersin içeriği şu şekildedir: Giriş kavramları; sistem düşüncesi; sistem yaşam döngüsü; sistem modelleme ve analizi; yaşam döngüsü maliyetlendirme; sistem güvenilirliği ve etkinliği; çözüm tasarımı; çözüm uygulanması. Derste, üretim ve süreç endüstrileri, hizmet sistemleri, bilgi sistemleri ve savunma sistemleri ile ilgili çeşitli vaka çalışmaları üzerinde tartışılacaktır. Yüksek Lisans Bologna […]

Yöneylem Araştırması (ESYE 522)


Konveks analiz, çokyüzlü kümeler, Simplex metodu, dualite ve duyarlılık analizi, ayrıştırma prensibi, Simplex algoritmasının karmaşıklığı ve polinom algoritmalar, enaz maliyetli ağ akışları, taşıma ve atama problemleri, out-of-kilter algoritması, ençok akış, en kısa yol ve çok mallı akış problemleri. Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi Doktora Bologna Bilgi Paketi

Modern Kontrol Mühendisliği (ESYE 552)


Durum-uzay modellerine giriş. Transfer fonksiyonu, durum-uzay modeli ilişkisi. Gözlenebilirlik ve kontrol edilebilirlik kavramları. Kök yerleştirme. Durum geri beslemesi ile çıkış geri beslemesi karşılaştırması. Gözleyici tasarımı. Lyapunov kararlılık kriteri. Durum- uzaya dayanan optimum kontrol. Model indirgeme. Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi Doktora Bologna Bilgi Paketi

Araştırma Semineri (ESYE 590)


… Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi Doktora Bologna Bilgi Paketi

Yüksek Lisans Tezi (ESYE 600)


… Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi

Seçmeli Dersler

Rassal Süreçler (ESYE 540)


Bu ders, öğrencilerin çeşitli rassal süreçlerde kullanılan modellerin oluşturulmasında ve kullanılmasında önemli olan matematiksel prensiplerin ve yöntemlerin edinmesini amaçlamaktadır. Derste Poisson süreçleri, Yenileme süreçleri, Kesikli ve Kesiksiz Markov Süreçlerinin yanısıra, Brown devinimi ve Rassal Yürüyüşler incelenecektir. Stokastic Süreçlerin uygulamaları ise örneklerle pekiştirilecektir. Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi  

Mühendislik Deney Tasarımı (ESYE 541)


İki-örnek testleri, tek yönlü varyans analizi, rassallaştırılmış blok tasarımları, çok etkenli tasarımlar, iki yönlü anova, 2k çok etkenli tasarımlar, rassal tesirler, karışık tesirler, eşzamanlı güven aralıkları, EMS, güç hesapları, istatistiksel paket uygulamaları. Önkoşul: ISE 254 seviyesinde istatistik bilgisi. Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi Doktora Bologna Bilgi Paketi

Lojistik Sistemleri Planlama ve Tasarımı (ESYE 549)


Lojistik ağı tasarımı (Tek/Çoklu kademeli tesis yerleşimi modelleri, yer kaplama, p-merkez modelleri, vb.), bir deponun tasarım ve yönetimi (Depo ölçülendirme ve yerleşimi, depolama ortamı seçimi, sipariş alma ve ambalajlama), uzun erimli yük taşımacılığı modelleri, kısa erimli taşımacılık modelleri. Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi Doktora Bologna Bilgi Paketi

Bulanık Küme Teorisi ve Uygulamaları (ESYE 550)


Bulanık küme teorisi. Bulanıklık ve dilsel değişkenler, üyelik fonksiyonu kavramları. Bulanık küme teorisinin temel uygulama alanları: Bulanık mantık, uzman sistemler, karar verme, bulanık kümeleme, yöneylem araştırmasında bulanık modeller. Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi Doktora Bologna Bilgi Paketi

Yöneylem Araştırmasında İleri Metotlar (ESYE 560)


Yüksek Lisans düzeyinde optimizasyon hakkında temel fikirlere giriş. Deterministik ve deterministik olmayan ortamlarda matematiksel modelleme, matematiksel optimizasyon, ağ analizi, karar verme teorisi ve stokastik işlemler hakkında teorik ve uygulamalı konular. Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi Doktora Bologna Bilgi Paketi

Çok Kriterli Karar Verme (ESYE 562)


Karmaşık kararlar için kriter ve amaçların belirlenmesi. Alternatiflerin ve karar verme sürecinin belirlenmesi. Çok kriterli fayda teorisi. Seçilen çok kriterli karar verme yöntemlerinin analizi ve bulanık çok kriterli karar verme modelleri. Hedef programlama ve çok amaçlı karar vermeye giriş. Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi Doktora Bologna Bilgi Paketi

Tedarik Zinciri Yönetimi (ESYE 564)


Stratejik tedarik zinciri tasarım kararları, tedarik zincirlerinde taktik ve operasyonel konular, tedarik zincirlerinde bilgi teknolojisi. Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi Doktora Bologna Bilgi Paketi

Endüstriyel Sistemlerde Modelleme ve Karar Verme (ESYE 565)


Bu ders karar verme süreçleri ile ilgili temel kavramları ve ilgili yöntemleri içerir. Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi Doktora Bologna Bilgi Paketi

Finansta Sayısal Yöntemler (ESYE 573)


Hisse senedi fiyatı için istatistiksel modeller ve opsiyon fiyatlamanın temelleri ve R, Monte Carlo yöntemleri ve varyans azaltma teknikleri, Simülasyon yoluyla opsiyon hesaplama, Egzotik opsiyonların fiyatlanması, Hisse senedi portföylerinin risklerinin sayısallaştırılması: Piyasa ve Kredi Riski, Destekli Tutsat Yatırım Kaynakları, Faiz oranı modelleri ve tahvil fiyatlandırması ve Araştırma Makalesi Sunumları. Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi Doktora Bologna Bilgi Paketi